Toprak Analizi - Laboratuvar Başvuruları

Laboratuvar Sorumlusu Sistem Hesabı Açma İşlemleri

Tarım Bilgi Sistemine giriş yapabilmek için laboratuvar sorumlusu tarafından bir defaya mahsus olmak üzere ( trgmlab@gmail.com ) e-posta adresine aşağıda içeriği verilen bilgilerin iletilmesi gerekmektedir.

Laboratuvar Adı
Laboratuvar Sorumlusu Adı Soyadı
Laboratuvar Sorumlusu T.C. kimlik numarası
Laboratuvar Sorumlusu E-Posta adresi
Eğer daha önce yetki almış ise aldığı laboratuvar yetki belgesinin tarayıcıdan alınan dijital kopyası.
İlgili belge ve bilgileri e-posta içeriğine ekleyip gönderildiğinde, laboratuvar sorumlusu e-posta adresine kullanıcı adı ve şifre bilgileri gönderilecektir.

Laboratuvar Sisteme Giriş ve Laboratuvar Başvurusu İşlemleri Laboratuvar sorumluları yukarıdaki işlemleri gerçekleştirdikten sonra http://tbs.tarim.gov.tr adresine giriş yapar ve sisteme üzerinden laboratuvar başvurusunu gerçekleştirir.

TİKAS Başvurusu

İlk Kez Müracaat Ediliyorsa;

1- Çiftçi Kayıt Formu

2- T.C. Kimlik Numarasını Gösterir Nüfus Cüzdanının Fotokopisi ( Nüfus Cüzdanlarında Kimlik Numarası Olmayan Çiftçilerden, Nüfus

Müdürlüğünden Onaylı Nüfus Kayıt Örneği )

3- Tüzel Kişilerden Ticaret Sicil Gazetesi, İmza Sirküleri Ve Yetki Belgesi

4- Çiftçi Belgesi Örneği

5- Tarım Arazisi Birden Fazla Kişiye Ait İse, Tarım Arazisini Hissedarlardan Birinin Kullanması Durumunda, Tapu Sureti Veya Keşif Raporu İle

Birlikte Diğer Hissedarlarla Yapılmış Muhtar Onaylı Muvafakatname- 1 Veya Tarım Arazisini İşleyen Hissedarın Söz Konusu

Muvafakatnameye Sahip Olmaması Durumunda, Vereceği Noter Onaylı Tek Taraflı Taahhütname,

6- İşlenen Tarım Arazisinin Mülkiyeti Eş Ve/Veya Birinci Derece Akrabaları Olan Anne, Baba Ve Çocuklara Ait İse Maliklerin Onaylarının

Bulunduğu Muvafakatname- 2,

7- Vesayet Altındaki Kişiler İçin Mahkeme Kararının Onaylı Sureti,

8- Çiftçilerden Tarım Arazisinin Aidiyetini Gösterir Belge,

Bu Belge;

8.1) Tarım Arazisi Başvuru Sahibi Çiftçiye Ait İse, Tapu Sicil Müdürlüğünce Onaylanmış Tapu Sureti,

8.2) Tarım Arazisinin Maliki Ölmüş Ancak Tapuda Mirasçıları Adına İntikal Yaptırılmamış İse, İntikal İşlemlerinin Yaptırılması Ve İntikali

Gösterir Tapu Belgesi, (İntikal İşlemlerinin Yaptırılması Gerekli Olup, Veraset İlâmı Kabul Edilmez.)

8.3) Tarım Arazisi Başka Bir Gerçek Veya Tüzel Kişiye Ait İse, Kira Sözleşmesi Ve Kiraladığı Veya Ortakçılık Yaptığı Arazinin Sahibine Ait

Onaylı Tapu Sureti, Arazi Kadastro Geçmemiş Birimlerde İse Keşif Raporu, (Kamu Tüzel Kişiliklerinden Kiralanan Araziler Hariç Olmak Üzere

Başvurulardaki Kiralık Arazilerin Toplamı 100 Dekarın Üzerindeyse Noter Onaylı Kira Sözleşmesi),

8.4) Tarım Arazisi Hazine Adına Tespit Ve Tescil Edilmiş İse, Tarım Arazisini İşleyen Şahsın Bu Yeri Defterdarlıktan Veya Mal Müdürlüğünden

Kiraladığına Dair Kira Sözleşmesi,

8.5) Tarım Arazisinin Tapusu Padişahlık Döneminden Kalma İse, Bu Arazi 4071 Sayılı Kanun Uyarınca Hazine Adına Tescil Edilmiş

Olduğundan, Tarım Arazisini İşleyen Şahsın Bu Yeri Defterdarlıktan Veya Mal Müdürlüğünden Kiraladığına Dair Kira Sözleşmesi,

8.6) Tarım Arazisinin Mülkiyeti Vakıflara Ait İse, İlgili Vakıflarla Yapılmış Kira Sözleşmesi Ve Onaylı Tapu Sureti,

8.7) Tarım Arazisi Köy Tüzel Kişiliğine Ait İse, Muhtar Ve En Az İki Aza Tarafından Onaylanan Köy Senedi İle Birlikte Köye Aidiyetini Gösterir

Onaylı Tapu Sureti,

8.8) Tapu Sicilinde Tescili Bulunmayan Mülkiyeti İhtilaflı Tarım Arazilerinde Kadastro Sırasında Maliki Belirlenmiş İse; Maliki Gösterir

Kadastro/Tapulama Tutanağı, Malik Ölmüş İse Kadastro/Tapulama Tutanağı İle Mirasçılarını Gösterir Mahkeme Kararının Aslı Veya Noterce

Onaylanmış Sureti Ve Tarım Arazisinin Başvuruda Bulunan Kişi Tarafından Halen Kullanıldığını Gösterir İl/İlçe Müdürlüklerince Belirlenen

Teknik Eleman Ve Muhtar Tarafından Müştereken İmzalanmış Keşif Raporu

8.9) Kadastro Geçmeyen Tarım Arazisinin Sahibi İse, Kadastro Geçmemiş Birimlerde Arazinin Bulunduğu İl/İlçedeki Tespit Komisyonlarınca

Hazırlanan Ve Arazinin Tarım Arazisi Olduğunu Gösterir, Komisyon Ve Çiftçi Tarafından Müştereken İmzalanmış Keşif Raporu,

9- Çiftçi Kayıt Sistemi Başvuru Dilekçesi

Daha Önce Kaydı Olup Yalnızca Güncelleme Başvurusunda Bulunuluyorsa;

1- Çiftçi Kayıt Sistemi Başvuru Dilekçesi,

2- Çiftçi Kayıt Formu

3- Çiftçi Belgesi Örneği,

4- Daha Önceki Dönemde Beyan Edilen Hisseli Arazilerde Hisse Değişiklikleri Ve Kullanım Miktarı Da Dahil Olmak Üzere Parsellerde

Değişiklik Olması Durumunda Bunu Gösterir Onaylı Tapu Fotokopileri,

Organik Tarıma Nasıl Başlanır?

 

Ülkemizde organik tarım faaliyetleri, 5262 Sayılı Organik Tarım Kanunu ve 27676 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında Bakanlığımızca organik tarımda yetki verilen Kontrol ve Sertifikasyon kuruluşlarıyla yapılan sözleşmeye dayalı olarak yürütülmektedir.

Organik üretim yapacak çiftçinin organik tarım yapacağı arazisi; geleneksel üretim yapılan bölgelerden, işlek anayollardan, ağır sanayi tesislerinden, maden işletmelerinden, kentsel atıkların toplu olarak bırakıldığı alanlardan, kirletici atıklar içeren akarsular ve yeraltı sularından etkilenmeyecek bir mesafede olması gerekmektedir.  Organik tarım, üretiminin her aşamasının kontrol edildiği ve nihai ürünün sertifikalandırıldığı bir üretim şekli olduğundan kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarının denetiminde ve sözleşme dahilinde uygulanmaktadır.

Bu nedenle organik tarıma başlamak isteyen çiftçi yukarıda belirtilen çevre şartları uygun ise, aşağıdaki bilgi ve belgeleri tamamlayarak Bakanlıkça organik tarım konusunda yetki verilen kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarına başvurur.

 Organik tarıma başlama kuralları aşağıda belirtilmiştir.

a) Organik tarım faaliyetinde bulunmak isteyen müteşebbis, kontrol ve sertifikasyon kuruluşuna veya kontrol kuruluşuna başvurur. Başvuruda aşağıdaki koşullar aranır:

1)  Bakanlık il veya ilçe müdürlüğünden alınan; güncellenmiş onaylı ÇKS kaydı, büyükbaş hayvancılık işletmeleri için Türkvet’den alınan onaylı işletme Tescil Belgesi, küçükbaş hayvancılık işletmeleri için KKKS’den alınan onaylı belge ve arıcılık işletmeleri için ise AKS’den alınan onaylı belge,

2) ÇKS kaydı olmayan veya yapılamayan müteşebbisler için;

Müteşebbisin adı, adresi, T.C. kimlik numarası ve vergi numarası, yabancı gerçek kişilerde ise yabancı kimlik numarasını içeren kimlik bilgi ve belgeleri,

İşletmenin yeri ve konumuna dair bilgiler,

Kadastro çalışması tamamlanmış alanlarda tapu kaydı, tamamlanmamış alanlarda ise araziye ait kroki,

Müracaat edilen arazinin veya arazinin kullanım hakkının kendine ait olduğuna dair bilgi ve belgeler,

3) Gıda işletmeleri için 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik hükümleri gereğince İşletme Kayıt Belgesi veya İşletme Onay Belgesi,

4) Su ürünleri yetiştiriciliği için Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi ve/veya Su Ürünleri Kuluçkahane Belgesi.

b) Organik tarım faaliyetinde bulunmak isteyen müteşebbis, başvurduğu yetkilendirilmiş kuruluş ile sözleşme yapar. Müteşebbis, organik tarım faaliyetini bireysel olarak yapabildiği gibi, üretici grubu ile de yapabilir. Üretici grubu, organik tarım faaliyetini tüzel kişilik altında yapabilir. Müteşebbis, organik tarım faaliyetini üretici grubu ile yapıyorsa her bir üretici ile sözleşme imzalamak zorundadır. Bu durumda müteşebbis, üretici grubu adına yetkilendirilmiş kuruluş ile sözleşme yapar. Üretici grubu içinde yer alan çiftçiler, müteşebbis olarak değerlendirilir ve bir kod verilerek kayıt altına alınır. Müteşebbis; aracı tüccar, depolama, işleme ve benzeri fason hizmetleri yaptırdığı gerçek veya tüzel kişiler ile de sözleşme yapar. Fason üretim yapan işletmeler de organik tarım kontrol sistemine dâhildir.

c) Yetkilendirilmiş kuruluş ile sözleşme imzalamış olan orman ve doğal alanlardan ürün toplayacak müteşebbis, ürün toplamadan önce, bu alanların mülkiyetinin veya kullanma hakkının ait olduğu makamdan yazılı izin alır.

ç) Su ürünleri üretimi yapacak müteşebbis Bakanlıktan yetiştiricilik için izin alır. Bakanlıktan yetiştiricilik izni alan müteşebbisler organik su ürünleri üretimi yapabilir. Organik su ürünleri üretimi yapacak müteşebbis, kamuya ait alanda üretim yapacaksa, ilgili kurumdan alınacak yazılı izin ile yetkilendirilmiş kuruluşa başvurarak sözleşme imzalar.

d) Yetkilendirilmiş kuruluş, her bir üretim aşaması için, ayrı ayrı sözleşme yapabileceği gibi, her faaliyeti ayrı ayrı belirtmek kaydıyla tek bir sözleşme de yapabilir. Yetkilendirilmiş kuruluş, müteşebbise ister bağımsız, ister üretici grubu dâhilinde olsun,  Bakanlıkça hazırlanacak ve yetkilendirilmiş kuruluşlara bildirilecek kodlama sistemine göre, bir kod numarası verir.

 

Table of Contents

Site içerisinde yer alan görsel ve yazılı materyal T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'na aittir. 2013 © Her hakkı saklıdır.